Proč statický posudek?

Platný stavební zákon č. 183/206 Sb. stanovuje prostřednictvím vyhlášky č. 499/2006 Sb. (novelizované 62/2013 Sb.) rozsah projektové dokumentace pro ohlašované stavby, projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace bouracích prací. Statická část je nedílnou součástí všech typů dokumentace, prokazuje mechanickou odolnost a stabilitu objektu. Jednoduše řečeno, statik musí prokázat, že objekt nebo jeho část nespadne, případně nedojde k nadměrným deformacím. U rekonstrukcí objektů jde o dva základní problémy. V prvním případě dochází ke změně zatížení nosných konstrukcí, nejčastěji díky  změně skladby podlah, materiálu a umístění příček, rozmístění těžkých předmětů a podobně, nebo jde o změnu ve využití objektu a tedy i o změnu nahodilého (užitného) zatížení. Ve druhém případě dochází k zásahům do nosných konstrukcí, typické jsou nové otvory do stěn a stropů, odstranění nosných stěn a podobně. V obou případech je úkolem statika prokázat dostatečnou únosnost, případně navrhnout adekvátní zesílení nosných konstrukcí.

Dalším důvodem proč využít služeb autorizovaného statika bývají viditelné projevy špatné funkce nosných konstrukcí. Nejčastějším projevem špatné funkce jsou trhliny a nadměrné průhyby ve stěnách, stropech a krovech. Včasným zásahem statika můžeme předejít havárii objektu a zabránit škodám na zdraví a majetku.

Vyvarujte se zásahů do nosných konstrukcí po neodborné radě kamaráda. Váš kamarád nenese za takovou radu žádnou odpovědnost a není pojištěn proti způsobené škodě. Nenechte si svou nemovitost znehodnotit neodbornými stavebními zásahy!!!

Pokud jste se rozhodli pro rekonstrukci a zadali zhotovení projektové dokumentace, požadujte po hlavním projektantovi případně architektovi konzultace s autorizovaným statikem. Statik pomůže korigovat nebezpečné nebo naopak nehospodárné zásahy do nosných konstrukcí.

V drtivé většině případů je nutná návštěva statika na místě, jedině tak může získat všechny potřebné podklady a informace o nosné konstrukci. Trvejte na prohlídce předmětné nosné konstrukce.

Počítejte s tím, že nejlevnější nabídka nemusí být ta nejlepší. Je důležité přesně porozumět nač se cena vztahuje (co bude obsahem posouzení a jeho rozsah a podrobnost grafického zpracování). Přibližně se dají jednotlivé výkony popsat asi takto:

  • Konzultace na místě včetně krátké písemné zprávy. Vhodné například pro prověření reálných možností zásahů do nosných konstrukcí, provedení půdních vestaveb, střešních nástaveb, preventivních kontrol a podobně.
  • Statický posudek na základě předběžného statického průzkumu. Provádí se vždy jako základní autorizovaný dokument. Na jeho základě se rozhoduje o závažnosti zjištěného problému a navrhuje se další postup. V případě méně závažných poruch nosných konstrukcí bez potřeby náročnější sanace není třeba dalších kroků, do této kategorie patří naprostá většina řešených problémů. V případě jednoduchých rekonstrukcí bývá přikládán k dokumentaci pro ohlášení stavby.
  • Návrh sanace se vypracuje ve složitějších případech musí být doplněn podrobným statickým a stavebně-technickým průzkumem. Týká se závažnějších poruch nosných konstrukcí.
  • Stavebně konstrukční část dokumentace pro žádost o stavební povolení. Tato dokumentace je třeba při rekonstrukcích se zásahem do nosných konstrukcí. Vypracuje se na základě předběžného statického průzkumu.
  • Stavebně konstrukční část dokumentace pro provádění stavby. Tato dokumentace slouží k ocenění a provedení stavby. Vypracuje se na základě podrobného statického a stavebně-technického průzkumu.
  • Statická část dokumentace bouracích prací. Rozsah dokumentace musí odpovídat druhu a významu demolované stavby.