Úvodní stránka:

Jsem autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT 11334.

Mám více jak patnáctiletou praxi v projektování nosných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.

Nabízím své služby v projektování nosných konstrukcí zejména pozemních staveb a autorské a technické dozory na stavbě a to zejména při realizaci jejich nosných konstrukcí.

Předmět mé činnosti:

1. Zabývám se zejména projektováním nosných konstrukcí pozemních staveb

Jedná se o konstrukce železobetonové, ocelové, dřevěné, zděné, spřažené ocelobetonové včetně jejich založení.

Statickou část projektu jsem schopen zpracovat ve všech projekčních stupních:

- Dokumentace k územnímu řízení - DUR

- Dokumentace pro stavební povolení - DSP

- Změny stavby před jejím dokončením - ZSPD

- Prováděcí dokumentace - DPS

- Dílenská (dodavatelská) dokumentace - DD

- Dokumentace bouracích prací - DBP

2. Zabývám se posuzováním stávajících objektů a návrhem jejich sanačních opatření (případy poruch objektů, nadměrné průhyby, naklonění staveb, trhliny atd ...) - POS

3. Poskytuji konzultační a poradenskou činnost v oblasti nosných konstrukcí staveb