Úvodní stránka:

Jsem autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT 11334.

Mám desetiletou praxi v projektování nosných konstrukcí pozemních staveb.

Nabízím své služby v projektování nosných konstrukcí pozemních staveb a autorské a technické dozory na stavbě a to zejména při realizaci jejich nosných konstrukcí.

Předmět mé činnosti:

1. Zabývám se projektováním nosných konstrukcí pozemních staveb

(konstrukce železobetonové, ocelové, dřevěné, zděné, spřažené ocelobetonové včetně jejich založení)

Statickou část projektu jsem schopen zpracovat ve stupních:

- Dokumentace k územnímu řízení - DUR

- Dokumentace pro stavební povolení - DSP

- Prováděcí dokumentace - DPS

- Dílenská dokumentace - DD (zejména podrobné výkresy výztuže žlb. konstrukcí)

- Dokumentace bouracích prací - DBP

2. Zabývám se posuzováním stávajících objektů a návrhem jejich sanačních opatření

(případy poruch objektů, nadměrné průhyby, naklonění staveb, trhliny atd ...)

3. Poskytuji konzultační a poradenskou činnost v oblasti nosných konstrukcí staveb

(prvotní předběžnou konzultaci k problému jsem schopen provést bezplatně e-mailem)